พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 8

เล่ม 33 ส่วน 8

 • 51. กณิการวรรค หมวดว่าด้วยกรรณิการ์วิมาน เป็นต้น 
 • 1. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระ 
 • 2. เอกปัตตทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปัตตทายกเถระ 
 • 3. กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริกผลทายกเถระ 
 • 4. อวฎผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอวฎผลิยเถระ 
 • 5. จารผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจารผลิยเถระ 
 • 6. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมาตุลุงคผลทายกเถระ 
 • 7. อัชเชลผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัชเชลผลทายกเถระ 
 • 8. อโมรผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอโมรผลิยเถระ 
 • 9. ตาลผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตาลผลิยเถระ 
 • 10. นาฬิเกรผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนาฬิเกรผลทายกเถระ 
 • 52. ผลทายกวรรค หมวดว่าด้วยพระผลทายกะ เป็นต้น 
 • 1. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุรัญชิยผลทายกเถระ 
 • 2. กปิฎฐผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกปิฎฐผลทายกเถระ 
 • 3. โกสุมพผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโกสุมพผลิยเถระ 
 • 4. เกตกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเกตกปุปผิยเถระ 
 • 5. นาคปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ 
 • 6. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัชชุนปุปผิยเถระ 
 • 7. กุฎชปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุฎชปุปผิยเถระ 
 • 8. โฆสสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโฆสสัญญกเถระ 
 • 9. สัพพผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพผลทายกเถระ 
 • 10. ปทุมธาริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมธาริยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน