พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 35

เล่ม 13 ส่วน 35

  • 5. ตรัสตอบถึงการรักษาสัจจะ 
  • 6. ตรัสตอบถึงการรู้สัจจะ  
  • 7. ตรัสตอบถึงการบรรลุสัจจะ 
  • 8. ตรัสตอบถึงธรรมมีอุปการะมาก 
  • 6. เอสุการีสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการี   
  • 1. การบำเรอ 4 ประเภท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน