พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 7

เล่ม 36 ส่วน 7

 • ปุคคลบัญญัติ  
 • มาติกา  
 • 1. เอกกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 1 จำพวก 
 • 1. ขันธบัญญัติ 
 • 2. อายตนบัญญัติ
 • 3. ธาตุบัญญัติ 
 • 4. สัจจบัญญัติ
 • 5. อินทริยบัญญัติ
 • 6. ปุคคลบัญัติ 
 • 2. ทุกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 2 จำพวก
 • 3. ติกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 3 จำพวก 
 • 4. จตุกกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 4 จำพวก
 • 5. ปัญจกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 5 จำพวก 
 • 6. ฉักกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 6 จำพวก 
 • 7. สัตตกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 7 จำพวก
 • 8. อัฏฐกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 8 จำพวก
 • 9. นวกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 9 จำพวก 
 • 10. ทสกอุทเทส หมวดว่าด้วยบุคคล 10 จำพวก 
 • นิทเทส  
 • 1. เอกกปุคคลบัญญัติ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน