พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 4

เล่ม 15 ส่วน 4

 • 9. อิจฉาสูตร ว่าด้วยความอยาก
 • 10. โลกสูตร ว่าด้วยโลก
 • 8. ฆัตวาวรรค หมวดว่าด้วยการฆ่า 
 • 1. ฆัตวาสูตร ว่าด้วยการฆ่า
 • 2. รถสูตร ว่าด้วยรถ
 • 3. วิตตสูตร  ว่าด้วยทรัพย์เครื่องปลื้มใจ
 • 4. วุฏฐิสูตร ว่าด้วยฝน
 • 5. ภีตสูตรร ว่าด้วยผู้กลัว
 • 6. นชีรติสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ทรุดโทรม
 • 7. อิสสรสูตร ว่าด้วยความเป็นใหญ่
 • 8. กามสูตร ว่าด้วยผู้ต้องการประโยชน์
 • 9. ปาเถยยสูตร ว่าด้วยเสบียง
 • 10. ปัชโชตสูตร ว่าด้วยแสงสว่าง
 • 11. อรณสูตร ว่าด้วยข้าศึก
 • 2. เทวปุตตสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. ปฐมกัสสปสูตร ว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยกัสสปสูตร ว่าด้วยกัสสปเทพบุตร สูตรที่ 2
 • 3. มาฆสูตร ว่าด้วยมาฆเทพบุตร
 • 4. มาคธสูตร ว่าด้วยมาคธเทพบุตร
 • 5. ทามลิสูตร ว่าด้วยทามลิเทพบุตร
 • 6. กามทสูตร ว่าด้วยกามทเทพบุตร
 • 7. ปัญจาลจัณฑสูตร ว่าด้วยปัญจาลจัณฑเทพบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน