พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 22

เล่ม 31 ส่วน 22

  • นิทเทส (ต่อ) 
  • 6. คติกถา ว่าด้วยคติ 
  • 7. กัมมกถา ว่าด้วยกรรม  
  • 8. วิปัลลาสกถา ว่าด้วยวิปัลลาส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน