พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 11

เล่ม 45 ส่วน 11

 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
 • ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย 
 • 7. ปัญหาวาร 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 3. วิปากติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
 • 7. ปัญหาวาร 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 7. ปัญหาวาร 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม-เหตุปัจจัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน