พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 20

เล่ม 39 ส่วน 20

  • ปัจจนีกโอกาส 
  • ปัจจนีกปุคคโลกาส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน