พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 3

เล่ม 16 ส่วน 3

  • 3. ทสพลวรรค หมวดว่าด้วยทสพลญาณ
  • 1. ทสพลสูตร ว่าด้วยทสพลญาณ
  • 2. ทุติยทสพลสูตร ว่าด้วยทสพลญาณ สูตรที่ 2
  • 3. อุปนิสสูตร ว่าด้วยธรรมที่อาศัยกัน
  • 4. อัญญติตถิยสูตร ว่าด้วยอัญเดียรถีย์
  • 5. ภูมิชสูตร ว่าด้วยพระภูมิชะ
  • 6. อุปวาณสูตร ว่าด้วยพระอุปวาณะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน