พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 15

เล่ม 38 ส่วน 15

  • 2. ปวัตติวาร 
  • 3. อุปปาทนิโรธวาร 
  • 1. ปัจจุปปันนวาร 
  • 2. อตีตวาร 
  • 3. อนาคตวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน