พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 13

เล่ม 18 ส่วน 13

 • 19. อัชฌัตตาตีตานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตไม่เที่ยง
 • 20. อัชฌัตตานาคตานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอนาคตไม่เที่ยง
 • 21. อัชฌัตตปัจจุปปันนานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยง
 • 22-24. อัชฌัตตาตีตาทิทุกขสูตร ว่่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์
 • 25-27. อัชฌัตตาตีตาทิอนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตา 
 • 28-30. พาหิราตีตาทิอนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นไม่เที่ยง
 • 31-33. พาหิราตีตาทิทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์
 • 34-36. พาหิราตีตาทิอนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตา
 • 37. อัชฌัตตาตีตยทนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตไม่เที่ยง
 • 38. อัชฌัตตานาคตยทนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอนาคตไม่เที่ยง
 • 39. อัชฌัตตปัจจุปปันนยทนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยง
 • 40-42. อัชฌัตตาตีตาทิยังทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์
 • 43-45. อัชฌัตตาตีตาทิยทนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตา
 • 46-48. พาหิราตีตาทิยทนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นไม่เที่ยง
 • 49-51. พาหิราตีตาทิยังทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นทุกข์
 • 52-54. พาหิราตีตาทิยทนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกที่เป็นอดีตเป็นต้นเป็นอนัตตา
 • 55. อัชฌัตตายตนอนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในไม่เที่ยง
 • 56. อัชฌัตตายตนทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นทุกข์
 • 57. อัชฌัตตายตนอนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นอนัตตา
 • 58. พาหิรายตนอนิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกไม่เที่ยง
 • 59. พาหิรายตนทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นทุกข์
 • 60. พาหิรายตนอนัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นอนัตตา
 • 3. สมุททวรรค หมวดว่าด้วยสมุทร
 • 1. ปฐมสมุททสูตร ว่าด้วยสมุทร สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยสมุททสูตร ว่าด้วยสมุทร สูตรที่ 1
 • 3. พาฬิสิโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยพรานเบ็ด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน