พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 20

เล่ม 15 ส่วน 20

 • 2. ทุติยเทวสูตร ว่าด้วยเทพ สูตรที่ 2
 • 3. ตติยเทวสูตร ว่าด้วยเทพ สูตรที่ 3
 • 4. ทฬิททสูตร ว่าด้วยผู้ขัดสน
 • 5. รามเณยยกสูตร ว่าด้วยสถานที่น่ารื่นรมย์
 • 6. ยชมานสูตร ว่าด้วยการบูชา
 • 7. วันทนาสูตร ว่าด้วยการถวายบังคม
 • 8. ปฐมสักกนมัสสนสูตร ว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ 1
 • 9. ทุติยสักกนมัสสนสูตร ว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ 2
 • 10. ตติยสักกนมัสสนสูตร ว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ 3
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3 
 • 1. ฆัตวาสูตร ว่าด้วยการฆ่า
 • 2. ทุพพัณณิยสูตร ว่าด้วยยักษ์ผู้มีผิวพรรณไม่งาม
 • 3. สัมพริมายาสูตร ว่าด้วยมายาของจอมอสูร
 • 4. อัจจยสูตร ว่าด้วยโทษ
 • 5. อักโกธสูตร ว่าด้วยความไม่โกรธ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน