พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 22

เล่ม 44 ส่วน 22

 • 7. ปีติติกะ    
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-อารัมมณปัจจัยเป็นต้น 
 • 8. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 9. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ  
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 10. อาจยคามิติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน