พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 17

เล่ม 10 ส่วน 17

  • ถวายบังคมลากษัตริย์ 6 พระองค์
  • บอกลาพราหมณมหาศาลเป็นต้น
  • บอกลาภรรยา
  • มหาโควินทพราหมณ์ออกบวช
  • เจริญพรหมวิหาร 4 ประการ
  • 7. มหาสมยสูตร  
  • การประชุมของเทวดา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน