พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 13

เล่ม 30 ส่วน 13

  • ว่าด้วยสังสารวัฏ (ต่อ) 
  • 11.ชตุกัณณิมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของชตุกัณณิมาณพ
  • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระ
  • ว่าด้วยธรรมอันเกษม
  • ว่าด้วยอนาคตตรัสเรียกว่าส่วนภายหลัง
  • 12.ภัทราวุธมาณวปัญหานิทเทส  
  • ว่าด้วยปัญหาของภัทรวุธมาณพ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน