พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 2

เล่ม 6 ส่วน 2

 • วิธีระงับตัชชนียกรรมและกรรมวาจา
 • นิยสกรรม
 • เรื่องภิกษุเสยยสกะ
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
 • วิธีลงนิยสกรรมและกรรมวาจา
 • อธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยนิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
 • ธัมมกัมมทวาทสกะ ว่าด้วยนิยสกรรมที่ชอบธรรม 12 หมวด
 • อากังขมานฉักกะ ว่าด้วยสงฆ์มุ่งหวังจะลงนิยสกรรม 6 หมวด
 • อัฏฐารสวัตตะ ว่าด้วยวัตร 18 ขัอในนิยสกรรม
 • นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ ว่าด้วงองค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับนิยสกรรม
 • ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ ว่าด้วงองค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับนิยสกรรม
 • วิธีระงับนิยสกรรมและกรรมวาจา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน