พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 3

เล่ม 5 ส่วน 3

 • รวมเรื่องที่มีในจัมมขันธกะ 
 • เภสัชชขันธกะ
 • ปัญจเภสัชชกถา ว่าด้วยทรงอนุญาตเภสัช 5
 • เรื่องภิกษุอาพาธในฤดูสารท
 • ทรงอนุญาตเภสัช 5 ในกาล
 • เรื่องเภสัช 5 ในเวลาวิกาล
 • เรื่องน้ำมันเหลวที่เป็นยา
 • มูลาทิเภสัชชกถา ว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องยามีรากไม้ เป็นต้น
 • เรื่องรากไม้ที่เป็นยา
 • เรื่องรากไม้บดที่เป็นยา
 • เรื่องน้ำฝาดที่เป็นยา
 • เรื่องใบไม้ที่เป็นยา
 • เรื่องผลไม้ที่เป็นยา
 • เรื่องยางไม้ที่เป็นยา
 • เรื่องมูลโค ดินเหนียว กากน้ำย้อมดับกลิ่นตัว
 • เรื่องยาผงและเครื่องร่อนยา
 • เรื่องเนื้อดิบและเลือดสด
 • เรื่องยาหยอดตา
 • เรื่องเครื่องบดยาผสมยาตา
 • เรื่องกลักยาตา
 • เรื่องไม้ป้ายยาตา
 • เรื่องที่เก็บไม้ป้ายยาตา
 • เรื่องน้ำมันทาศีรษะ
 • เรื่องนัตถุ์ยา
 • เรื่องกล้องยานัตถุ์
 • เรื่องสูดควัน
 • เรื่องกล้องสูดควันและฝาปิดกล้องสูดควัน
 • พระปิลินทวัจฉะอาพาธเป็นโรคลม
 • เรื่องน้ำมันหุง
 • เรื่องน้ำเมาเจือในน้ำมันหุง
 • เรื่องน้ำมันเจือด้วยน้ำเมามากเกินไป
 • เรื่องทรงอนุญาตน้ำมันเจือน้ำเมามากใช้เป็นยาทา
 • เรื่องลักจั่น
 • เรื่องการรมเหงื่อ
 • เรื่องการรมด้วยใบไม้
 • เรื่องรมใหญ่
 • เรื่องรมด้วยใบไม้ต่างๆ
 • เรื่องอ่างน้ำ
 • เรื่องใช้เขาสัตว์กอกระบายโลหิตออก
 • เรื่องยาทาเท้า
 • เรื่องปรุงน้ำมันทาเท้า
 • เรื่องภิกษุอาพาธเป็นฝี
 • เรื่องน้ำฝาด
 • เรื่องงาบด
 • เรื่องยาพอก
 • เรื่องผ้าพันแผล
 • เรื่องชะแผลด้วยน้ำแป้งเมล็ดผักกาด
 • เรื่องรมแผลด้วยควัน
 • เรื่องใช้ก้อนเกลือตัดเนื้องอก
 • เรื่องน้ำมันทาแผล
 • เรื่องผ้าปิดกันน้ำมันไหลเยิ้ม
 • เรื่องยามหาวิกัฏ 4 อย่าง
 • เรื่องรับประเคน
 • เรื่องน้ำดื่มเจือคูถ
 • เรื่องภิกษุโดนยาแฝดดื่มน้ำที่ละลายจากดินติดผาลไถ
 • เรื่องดื่มน้ำด่างดิบ
 • เรื่องดื่มน้ำสมอดองมูตรโค
 • เรื่องไล้ทาของหอม
 • เรื่องดื่มยาถ่าย
 • เรื่องน้ำข้าวใส
 • เรื่องน้ำต้มถั่วเขียวไม่ข้น
 • เรื่องน้ำต้มถั่วเขียวข้น
 • เรื่องน้ำต้มเนื้อ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน