พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 19

เล่ม 2 ส่วน 19

 • คณโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการฉันคณโภชนะ
 • เรื่องพระเทวทัต
 • ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เป็นไข้
 • ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่ถวายจีวร
 • ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่ทำจีวร
 • ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เดินทางไกล
 • ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่โดยสารเรือ
 • ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในมหาสมัย
 • ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เป็นภัตตาหารของสมณะ
 • ปรัมปรโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการฉันปรัมปรโภชนะ 
 • เรื่องชายกรรมกรผู้ยากจน
 • ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่เป็นไข้
 • ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่ถวายจีวร
 • ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่ทำจีวร
 • เรื่องวิกัปอาหารที่หวังว่าจะได้
 • คำวิกัปอาหาร
 • กาณมาตุสิกขาบท ว่าด้วยมารดาของนางกาณา 
 • เรื่องอุบาสิกามารดาของนางกาณา
 • เรื่องพ่อค้าเกวียน
 • ปฐมปวารณาสิกขาบท ว่าด้วยการบอกห้ามภัตตาหารข้อที่ 1 
 • เรื่องภิกษุหลายรูป
 • ทรงอนุญาตให้ฉันภัตตาหารที่เป็นเดนภิกษุไข้

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน