พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 19

เล่ม 1 ส่วน 19

 • อิตถีเปยยาล      
 • เรื่องมารดา 1 เรื่อง      
 • เรื่องธิดา 1 เรื่อง   
 • เรื่องน้องสาว 1 เรื่อง      
 • เรื่องอดีตภรรยา 1 เรื่อง 
 • เรื่องนางยักษ์ 1 เรื่อง  
 • เรื่องบัณเฑาะก์ 1 เรื่อง  
 • เรื่องหญิงนอนหลับ 1 เรื่อง 
 • เรื่องหญิงที่ตายแล้ว 1 เรื่อง
 • เรื่องสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย 1 เรื่อง 
 • เรื่องตุ๊กตาไม้ 1 เรื่อง 
 • เรื่องหญิงร่วมกันฉุด 1 เรื่อง 
 • เรื่องสะพาน 1 เรื่อง  
 • เรื่องหนทาง 1 เรื่อง 
 • เรื่องต้นไม้ 1 เรื่อง      
 • เรื่องเรือ 1 เรื่อง     
 • เรื่องเชือก 1 เรื่อง 
 • เรื่องท่อนไม้ 1 เรื่อง
 • เรื่องใช้บาตรดัน 1 เรื่อง 
 • เรื่องไหว้ 1 เรื่อง     
 • เรื่องพยายามแต่มิได้จับต้อง 1 เรื่อง 
 • ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท ว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิง 
 • เรื่องพระอุทายี     

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน