พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 10

เล่ม 5 ส่วน 10

 • จีวรขันธกะ 
 • ชีวกวัตถุ ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจ
 • เรื่องคณะกุฏุมพีชาวกรุงราชคฤห์พบหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลี
 • เรื่องบุตรของหญิงงามเมืองชื่อสาลวดี
 • เรื่องชีวกเดินทางไปกรุงตักกสิลา
 • เสฏฐิภริยาวัตถุ ว่าด้วยภรรยาเศรษฐีปวดศีรษะ
 • พิมพิสารราชวัตถุ ว่าด้วยพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
 • เรื่องการรักษาโรคริดสีดวงทวารขอวพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
 • เรื่องพระราชทานตำแหน่งแพทย์หลวง
 • ราชคฤหเสฏฐิวัตถุ ว่าด้วยเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์
 • เรื่องรักษาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ผู้ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะ
 • เสฏฐิปุตตวัตถุ ว่าด้วยบุตรเศรษฐี 
 • เรื่องรักษาโรคเนื้องอกในลำไส้
 • ปัชโชตราชวัตถุ ว่าด้วยพระเจ้าปัชโชต
 • เรื่องรักษาโรคผอมเหลืองของพราะเจ้าปัชโชต
 • สิเวยยกทุสสยุคกถา ว่าด้วยการพระราชทานผ้าสิไวยกะ 1 คู่
 • สมติงสวิเรจนกถา ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย 30 ครั้ง
 • เรื่องสรงพระกายพระผู้มีพระภาค
 • เรื่องหมอชีวกทูลถวายพระโอสถถ่าย 30 ครั้ง
 • วรยาจนากถา ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจกราบทูลขอพร
 • เรื่องทรงรับคู่ผ้าสิไวยกะ
 • เรื่องทรงเอนุญาตคหบดีจีวร
 • เรื่องจีวรเกิดขึ้นมากในกรุงราชคฤห์
 • เรื่องทรงอนุญาตผ้าปาวาร ผ้าไหม และผ้าโกเชาว์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน