พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 13

เล่ม 14 ส่วน 13

  • โพชฌงค์ 7                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 9. กายคตาสติสูตร ว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 10. สังขารูปปัตติสูตร ว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน