พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 8

เล่ม 21 ส่วน 8

 • 8. สังโยชนสูตร ว่าด้วยผู้สิ้นสังโยชน์
 • 9. สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ
 • 10 ขันธสูตร ว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ์
 • 5. อสุรวรรค หมวดว่าด้วยบุคคลเหมือนอสูรและเทวดา
 • 1. อสุรสูตร ว่าด้วยบุคคลเหมือนอสูรและเทวดา
 • 2. ปฐมสมาธิสูตร ว่่าด้วยสมาธิ สูตรที่ 1
 • 3. ทุติยสมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ สูตรที่ 2
 • 4. ตติยสมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ สูตรที่ 3
 • 5. ฉวาลาตสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้า
 • 6. ราควินยสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ
 • 7. ขิปปนิสันติสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้รู้ได้เร็ว
 • 8. อัตตหิตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง
 • 9. สิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบทเป็นเหตุให้เกื้อกูลและไม่เกื้อกูล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน