พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 10

เล่ม 40 ส่วน 10

 • 4. นิสสยวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม
 • 1. วิภังควาร  
 • อนุโลมเหตุปัจจัย
 • 2. สังขยาวาร  
 • สุทธนัย
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
 • 1. วิภังควาร  
 • นเหตุปัจจัย
 • 2. สังขยาวาร  
 • สุทธนัย
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • เหตุทุกนัย
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • นเหตุทุกนัย
 • 5. สังสัฏฐวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม 
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน