พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 22

เล่ม 26 ส่วน 22

 • 21. มหานิบาต 
 • 1. วังคีสเถรคาถา ภาษิตของพระวังคีสเถระ 
 • เถรีคาถา 
 • 1. เอกกนิบาต 
 • 1. อัญญตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอัญญตราเถรี 
 • 2. มุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมุตตาเถรี 
 • 3. ปุณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระปุณณาเถรี 
 • 4. ติสสาเถรีคาถา ภาษิตของพระติสสาเถรี 
 • 5. อัญญตราติสสาเถรีคาถา ภาษิตของพระติสสาเถรีอีกรูปหนึ่ง 
 • 6. ธีราเถรีคาถา ภาษิตของพระธีราเถรี 
 • 7. อัญญาตราธีราเถรีคาถา ภาษิตของพระธีราเถรี 
 • 8. มิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตาเถรี 
 • 9. ภัทราเถรีคาถา ภาษิตของพระภัทราเถรี 
 • 10. อุปสมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุปสมาเถรี 
 • 11. มุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมุตตาเถรี 
 • 12. ธัมมทินนาเถรีคาถา ภาษิตของพระธัมมทินนาเถรี 
 • 13. วิสาขาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิสาขาเถรี 
 • 14. สุมนาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมนาเถรี 
 • 15. อุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตราเถรี 
 • 16. วุฑฒปัพพชิตสุมนาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมนาเถรีผู้บวชเมื่อแก่ 
 • 17. ธัมมาเถรีคาถา ภาษิตของพระธรรมาเถรี 
 • 18. สังฆาเถรีคาถา ภาษิตของพระสังฆาเถรี 
 • 2. ทุกนิบาต 
 • 1. อภิรูปนันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระอภิรูปนันทาเถรี 
 • 2. เชนตาเถรีคาถา ภาษิตของพระเชนตาเถรี 
 • 3. สุมังคลมาตาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมังคลมาตาเถรี 
 • 4. อัฑฒกาสีเถรีคาถา ภาษิตของพระอัฑฒกาสีเถรี 
 • 5. จิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระจิตตาเถรี 
 • 6. เมตติกาเถรีคาถา ภาษิตของพระเมตติกาเถรี 
 • 7. มิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตาเถรี 
 • 8. อภยมาตุเถรีคาถา ภาษิตของพระอภยมาตุเถรี 
 • 9. อภยาเถรีคาถา ภาษิตของพระอภยาเถรี 
 • 10. สามาเถรีคาถา ภาษิตของพระสามาเถรี
 • 3. ติกนิบาต 
 • 1. อปราสามาเถรีคาถา ภาษิตของอปราสามาเถรี 
 • 2. อุตตมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตมาเถรี 
 • 3. อปราอุตตมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอปราอุตตมาเถรี 
 • 4. ทันติกาเถรีคาถา ภาษิตของพระทันติกาเถรี 
 • 5. อุพพิรีเถรีคาถา ภาษิตของพระอุพพิรีเถรี 
 • 6. สุกกาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุกกาเถรี 
 • 7. เสลาเถรีคาถา ภาษิตของพระเสลาเถรี 
 • 8. โสมาเถรีคาถา ภาษิตของพระโสมาเถรี 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน