พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 27

เล่ม 33 ส่วน 27

  • 13. ปิยทัสสีพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระปิยทัสสีพุทธเจ้า 
  • 14. อัตถทัสสีพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า 
  • 15. ธัมมทัสสีพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า 
  • 16. สิทธัตถพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระสิทธัตถพุทธเจ้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน