พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 7

เล่ม 24 ส่วน 7

 • 2. ทุติยปัณณาสก์
 • 1. สจิตตวรรค หมวดว่าด้วยวาระจิตของตน
 • 1. สจิตตสูตร ว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
 • 2. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตร
 • 3. ฐิติสูตร ว่าด้วยความคงอยู่กับที่ในธรรม
 • 4. สมถสูตร ว่าด้วยความสงบแห่งจิต
 • จีวรที่ควรใช้สอย และที่ไม่ควรใช้สอย
 • บิณฑบาตที่ควรฉัน และไม่ควรฉัน
 • เสนาสนะที่ควรอย่อาศัย และที่ไม่ควรอยู่อาศัย
 • ชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัย และที่ไม่ควรอยู่อาศัย
 • บุคคลที่ควรคบ และที่ไม่ควรคบ
 • 5. ปริหานสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีธรรมเสื่อม
 • บุคคลผู้มีธรรมไม่เสื่อม
 • ภิกษุผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
 • 6. ปฐมสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน