พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 18

เล่ม 22 ส่วน 18

 • 2. ธัมมัสสวนสูตร ว่าด้วยการฟังธรรม
 • 3. อัสสาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย
 • 4. พลสูตร ว่าด้วยพละ
 • 5. เจโตขิลสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
 • 6. วินิพันธสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจ
 • 7. ยาคุสูตร ว่าด้วยอานิสงส์ของยาคู
 • 8. ทันตกัฏฐสูตร ว่าด้วยไม้สีฟัน
 • 9. คีตัสสรสูตร ว่าด้วยโทษของการแสดงธรรมด้วยเสียงขับยาว
 • 10. มุฏฐัสสติสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้หลงลืมสติ
 • 2. อักโกสกวรรค หมวดว่าด้วยโทษของการด่า
 • 1. อักโกสกสูตร ว่าด้วยโทษของการด่า
 • 2. ภัณฑนการกสูตร ว่าด้วยโทษแห่งการทำความบาดหมาง
 • 3. สีลสูตร ว่าด้วยศีล
 • 4. พหุภาณิสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้พูดมาก
 • 5. ปฐมอักขันติสูตร ว่าด้วยความไม่อดทน สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยอักขันติสูตร ว่าด้วยความไม่อดทน สูตรที่ 2
 • 7. ปฐมอปาสาทิกสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยอปาสาทิกสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส สูตรที่ 2
 • 9. อัคคิสูตร ว่าด้วยโทษของไฟ
 • 10. มธุราสูตร ด้วยนครมธุรา
 • 3. ทีฆจาริกวรรค หมวดว่าด้วยการจาริกไปนาน
 • 1. ปฐมทีฆจาริกสูตร ว่าด้วยการจาริกไปนาน สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยทีฆจาริกสูตร ว่าด้วยการจาริกไปนาน สูตรที่ 2
 • 3. อตินิวาสสูตร ว่าด้วยการอยู่ประจำที่นาน
 • 4. มัจฉรีสูตร ว่าด้วยความตระหนี่
 • 5. ปฐมกุลุปกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน