พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 6

เล่ม 30 ส่วน 6

  • 4. เมตตคูมาณวปัญหานิเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของเมตตคูมาณพ
  • ว่าด้วยการถาม 3
  • ว่าด้วยผู้จบเวท
  • ว่าด้วยอุเบกขามีองค์ 6
  • ว่าด้วยทุกข์
  • ว่าด้วยอุปธิ 10

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน