พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 4

เล่ม 12 ส่วน 4

  • อุปมาด้วยบุตรช่างทำรถ  
  • 6. อากังเขยยสูตร ว่าด้วยความหวัง 17 ประการ   
  • 7. วัตถูปมสูตร ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้า  
  • อุปกิเลสแห่งจิต 16 ชนิด  
  • การอาบน้ำในพระศาสนา 
  • สุนทริกพราหมณ์เป็นพระอรหันต์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน