พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 25

เล่ม 35 ส่วน 25

 • 15. ปฏิสัมภิทาวิภังค์ 
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • 1. สังคหวาร
 • 2. สัจจวาร
 • 3. เหตุวาร
 • 4. ธัมมวาร 
 • 5. ปฏิจจสมุปปาทวาร
 • 6. ปริยัตติวาร 
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • 1. กุสลวาร 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 4 โดยรูปาวจรกุศลจิต 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 4 โดยอรูปาวจรกุศลจิต 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 4 โดยโลกุตตรกุศลจิต
 • 2. อกุสลวาร  
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 4 โดยอกุศลจิต 
 • 3. วิปากวาร 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 3 โดยอเหตุกกุศลวิปากจิต 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 3 โดยกามาวจรวิปากจิต
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 3 โดยอรูปาวจรวิปากจิต 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 3 โดยโลกุตตรวิปากจิต 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 3 โดยอกุศลวิปากจิต 
 • 4. กิริยาวาร 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 3 โดยอเหตุกกิริยาจิต 
 • จำแนกปฏิสัมภิทา 3 โดยกิริยาจิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน