พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 11

เล่ม 36 ส่วน 11

  • 4. จตุกกปุคคลบัญญัติ (ต่อ) 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน