พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 22

เล่ม 2 ส่วน 22

 • จาริตตสิกขาบท ว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไป 
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
 • ทรงอนุญาตให้เข้าตระกูลได้ในสมัยที่ถวายจีวร
 • ทรงอนุญาตให้เข้าตระกูลได้ในสมัยที่ทำจีวร
 • ทรงอนุญาตให้บอกลาก่อนเข้าตระกูล
 • มหานามสิกขาบท ว่าด้วยพระเจ้ามหานามศากยะ 
 • เรื่องพระเจ้ามหานามศากยะ
 • อุยยุตตเสนาสิกขาบท ว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • ทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อมีเหตุผลที่สมควร
 • เสนาวาสสิกขาบท ว่าด้วยการพักอยู่ในกองทัพ 
 • เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
 • อุยโยธิกสิกขาบท ว่าด้วยการไปดูสนามรบ 
 • เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
 • รวมสิกขาบทที่มีในอเจลกวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน