พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 27

เล่ม 8 ส่วน 27

 • โวหารวรรค หมวดว่าด้วยการใช้โวหาร 
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ 
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง 
 • ภิกษุควรพูดในฆ์ อีกนัยหนึ่ง 
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • ทิฏฐาวิกัมมวรรค หมวดว่าด้วยการเปิดเผยความเห็น  
 • ความเห็นที่ไม่ชอบธรรม 
 • ความเห็นที่ชอบธรรม 
 • ความเห็นที่ไม่ชอบธรรม อีกนัยหนึ่ง 
 • ความเห็นที่ชอบธรรม 
 • การรับประเคนที่ใช้ไม่ได้ 
 • การรับประเคนที่ใช้ได้ 
 • ของที่ไม่เป็นเดน 
 • ของที่เป็นเดน 
 • การห้ามภัตร 
 • ปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรม 
 • ปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรม 
 • ไม่ควรทำโอกาส 
 • ควรทำโอกาส 
 • ไม่ควรสนทนาวินัย 
 • ควรสนทนาวินัย 
 • เหตุที่ถามปัญหา 5 อย่าง 
 • การอวดอ้างมรรคผล 
 • วิสุทธิ 
 • โภชนะ 5 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • อัตตาทานวรรค หมวดว่าด้วยการรับหน้าที่เป็นโจทก์  
 • คุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงพิจารณา 
 • คุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงตั้งไว้ในตน 
 • โจทก์ควรใฝ่ใจถึงธรรม 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาส 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส 
 • องค์แห่งอธิกรณ์ที่ตนพึงรับ 
 • องค์ของภิกษุผู้มีอุปการะมาก 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม อีกนัยหนึ่ง 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 
 • หัวข้อประจำวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน