พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 2

เล่ม 8 ส่วน 2

 • อนิยตกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติ เป็นต้น ในอนิยตกัณฑ์ 
 • ปฐมอนิยตสิกขาบท 
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา 
 • ทุติยอนิยตสิกขาบท 
 • รวมสิกขาบทที่มีในอนิยตกัณฑ์ 
 • นิสสัคคิยกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติ เป็นต้น ในนิสสัคคิยกัณฑ์ 
 • กฐินวรรค (จีวรวรรค) 
 • ปฐมกฐินสิกขาบท
 • อุทโทสิตสิกขาบท
 • ตติยกฐินสิกขาบท
 • ปุราณจีวรสิกขาบท
 • จีวรปฏิคคหณสิกขาบท
 • อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท
 • ตตุตตริสิกขาบท
 • อุปักขฏสิกขาบท
 • ทุติยอุปักขฏสิกขาบท
 • ราชสิกขาบท
 • รวมสิกขาบทที่มีในกฐินวรรค 
 • โกสิยวรรค 
 • โกสิยสิกขาบท
 • สุทธกาฬกสิกขาบท
 • เทฺวภาคสิกขาบท
 • ฉัพพัสสสิกขาบท
 • นิสีทนสันถตสิกขาบท
 • เอฬกโลมสิกขาบท
 • เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท
 • รูปิยสิกขาบท
 • รูปิยสังโวหารสิกขาบท
 • กยวิกกยสิกขาบท
 • รวมสิกขาบทที่มีในโกสิยวรรค 
 • ปัตตวรรค 
 • ปัตตสิกขาบท
 • อูนปัญจพันธนสิกขาบท
 • เภสัชชสิกขาบท
 • วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
 • จีวรอัจฉินทนสิกขาบท
 • สุตตวิญญัตติสิกขาบท
 • มหาเปสการสิกขาบท
 • อัจเจกจีวรสิกขาบท
 • สาสังกสิกขาบท
 • ปริณตสิกขาบท
 • รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน