พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 14

เล่ม 5 ส่วน 14

 • รวมเรื่องที่มีในจีวรขันธกะ
 • จัมเปยยขันธกะ
 • กัสสปโคตตภิกขุวัตถุ ว่าด้วยพระกัสสปโคตร
 • เรื่องพระกัสสปโคตรผู้อยู่ประจำในอาวาส ณ วาสภคาม
 • พุทธประเพณี
 • อธัมมวัคคาทิกัมมกถา ว่าด้วยกรรมที่แบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุชาวกรุงจัมปาทำกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม เป็นต้น
 • เรื่องพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามเพราะไม่ชอบธรรม
 • กรรม 4 ประเภท
 • ญัตติวิปันนกัปปาทิกถา ว่าด้วยกรรมที่ญัติวิบัติ เป็นต้น
 • เรื่องแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ
 • กรรม 6 ประเภท
 • อธิบายกรรมไม่ชอบธรรม
 • อธิบายกรรมที่แบ่งพวกทำ
 • อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันทำ
 • อธิบายกรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูป
 • อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูป
 • อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรม

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน