พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 19

เล่ม 5 ส่วน 19

  • ทีฆาวุวัตถุ ว่าด้วยทีฆาวุกุมาร
  • พาลกโลณคมนากถา ว่าด้วยการเสด็จไปพาลกโลณกคาม
  • เรื่องท่านพระภคุอยู่ ณ พาลกโลณกคาม
  • ปาจีนวังสทายคมนกถา ว่าด้วยการ เสด็จไปปาจีนวังสทายวัน
  • เรื่องท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิมพิละ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน