พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 12

เล่ม 2 ส่วน 12

  • เปสุญญสิกขาบท ว่าด้วยการกล่าวส่อเสียด
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • ปทโสธัมมสิกขาบท ว่าด้วยการสอนให้กล่าวธรรมเป็นบทๆ 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • สหเสยยสิกขาบท ว่าด้วยการนอนร่วมกัน 
  • เรื่องภิกษุบวชใหม่

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน