พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 1

เล่ม 2 ส่วน 1

  • นิสสัคคิยกัณฑ์ 
  • จีวรวรรค หมวดว่าด้วยจีวร 
  • ปฐมกฐินสิกขาบท ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ 1 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • เรื่องพระอานนท์
  • ทรงอนุญาตอดิเรกจีวร
  • อุทโทสิตสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุเก็บจีวรไว้ในโรงเก็บของ (ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ 2) 
  • เรื่องภิกษุหลายรูป
  • เรื่องภิกษุเป็นไข้
  • วิธีสมมติติจีวราวิปวาส

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน