พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 14

เล่ม 4 ส่วน 14

  • วัคคาวัคคสัญญิปัณณรสกะ ว่าด้วยการแบ่งพวกกันอยู่และสำคัญว่าแบ่งพวกกัน 15 กรณี
  • เวมติกปัณณรสกะ ว่าด้วยภิกษุไม่แน่ใจทำอุโบสถ 15 กรณี
  • กุกกุจจปกตปัณณรสกะ ว่าด้วยภิกษุผู้กังวลใจทำอุโบสถ 15 กรณี
  • เภทปุเรกขารปัณณสรกะ  ว่าด้วยมุ่งทำความแตกร้าวทำอุโบสถ 15 กรณี
  • สีโมกกันติกเปยยาล ว่าด้วยการละข้อความเกี่ยวกับภิกษุเข้าสู่สีมา
  • เปยยาลมุข 700 ติกะ
  • ลิงคาทิทัสสนะ ว่าด้วยการเห็นลักษณะ เป็นต้น

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน