พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 7

เล่ม 7 ส่วน 7

 • คิหิวิกตอนุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตของใช้สอยอย่างคฤหัสถ์
 • เชตวนวิหารานุโมทนา ว่าด้วยทรงอนุโมทนาการถวายพระเชตวันวิหาร
 • คาถาอนุโมทนาการถวายวิหาร
 • อาสนปฏิพาหนาทิ ว่าด้วยกรกีดกันอาสนะ เป็นต้น
 • เรื่องบังคับภิกษุนั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นที่งที่ยังฉัน
 • เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธ
 • เรื่องอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ
 • เสนาสนคาหาปกสมมติ  ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะ
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
 • เรื่องวิธีการให้ถือเสนาสนะ เป็นต้น
 • เรื่องให้ถือเสนาสนะ 3 อย่าง
 • ตติยภาณวาร  
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรจองเสนาสนะ 
 • เรื่องตรัสวินัยกถา 
 • อวิสสัชชิยวัตถุ ว่าด้วยของที่ไม่พึงสละ
 • อเวภังคิยวัตถุ ว่าด้วยของที่ไม่พึงแบ่ง
 • เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน