พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 28

เล่ม 8 ส่วน 28

 • โวหารวรรค หมวดว่าด้วยการใช้โวหาร 
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ 
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง 
 • ภิกษุควรพูดในฆ์ อีกนัยหนึ่ง 
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • ธุดงควรรค หมวดว่าด้วยธุดงค์  
 • ถืออยู่ป่าเป็นต้น 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • มุสาวาทวรรค หมวดว่าด้วยมุสาวาท 
 • งดอุโบสถหรือปวารณา 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ซักถาม 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรให้ซักถาม 
 • ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ 5 
 • เวร 5 
 • งดเว้นเวร 5 
 • ความเสื่อม 5 
 • สัมปทา 5 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • ภิกขุโนวาทวรรค หมวดว่าด้วยการให้โอวาทภิกษุณี 
 • องค์สำหรับลงโทษ 
 • องค์สำหรับลงโทษภิกษุณี 
 • องค์ของภิกษุไม่ควรให้โอวาท 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรรับให้โอวาท 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วย 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วย อีกนัยหนึ่ง 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • อุพพาหิกวรรค หมวดว่าด้วยอุพพาหิกสมมติ 
 • ไม่แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา 
 • แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา 
 • ไม่แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง 
 • แต่งตั้งด้วยอุพพาหิกา 
 • องค์ของภิกษุผู้โง่เขลา 
 • องค์ของภิกษุผู้ฉลาด 
 • องค์ของภิกษุผู้โง่เขลา อีกนัยหนึ่ง 
 • องค์ของภิกษุผู้ฉลาด 
 • หัวข้อประจำวรรค
 • ทิฏฐาวิกัมมวรรค หมวดว่าด้วยการเปิดเผยความเห็น  
 • ความเห็นที่ไม่ชอบธรรม 
 • ความเห็นที่ชอบธรรม 
 • ความเห็นที่ไม่ชอบธรรม อีกนัยหนึ่ง 
 • ความเห็นที่ชอบธรรม 
 • การรับประเคนที่ใช้ไม่ได้ 
 • การรับประเคนที่ใช้ได้ 
 • ของที่ไม่เป็นเดน 
 • ของที่เป็นเดน 
 • การห้ามภัตร 
 • ปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรม 
 • ปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรม 
 • ไม่ควรทำโอกาส 
 • ควรทำโอกาส 
 • ไม่ควรสนทนาวินัย 
 • ควรสนทนาวินัย 
 • เหตุที่ถามปัญหา 5 อย่าง 
 • การอวดอ้างมรรคผล 
 • วิสุทธิ 
 • โภชนะ 5 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • อัตตาทานวรรค หมวดว่าด้วยการรับหน้าที่เป็นโจทก์  
 • คุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงพิจารณา 
 • คุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงตั้งไว้ในตน 
 • โจทก์ควรใฝ่ใจถึงธรรม 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาส 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส 
 • องค์แห่งอธิกรณ์ที่ตนพึงรับ 
 • องค์ของภิกษุผู้มีอุปการะมาก 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม อีกนัยหนึ่ง 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม 
 • หัวข้อประจำวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน