พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 8

เล่ม 31 ส่วน 8

  • 25-28. ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส แสดงปฏิสัมภิทาญาณ 
  • 29-31. ญาณัตตยนิทเทส แสดงญาณ 3 อย่าง 
  • 32. อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส แสดงอานันตริกสมาธิญาณ 
  • 33. อรณวิหารญาณนิทเทส แสดงอรณวิหารญาณ 
  • 34. นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส แสดงนิโรธสมาปัตติญาณ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน