พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 9

เล่ม 20 ส่วน 9

  • 4. จักกวัตติสูตร ว่าด้วยความเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและพระพุทธเจ้า
  • 5. ปเจตนสูตร ว่าด้วยพระเจ้าปเจตนะรับสั่งให้ช่างทำล้อรถ
  • 6. อปัณณกสูตร ว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิด
  • 7. อัตตพยาพาธสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน
  • 8. เทวโลกสูตร ว่าด้วยเทวโลก
  • 9. ปฐมปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้า สูตรที่ 1
  • 10. ทุติยปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้า สูตรที่ 2
  • 3. ปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคคล
  • 1. สวิฏฐสูตร ว่าด้วยพระสวิฏฐะและมหาโกฏฐิตะ
  • 2. คิลานสูตร ว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน