พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 13

เล่ม 33 ส่วน 13

  • 56. ยสวรรค หมวดว่าด้วยพระยสะ เป็นต้น 
  • 1. ยสเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระยสเถระ 
  • 2. นทีกัสสปเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนทีกัสสปเถระ 
  • 3. คยากัสสปเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคยากัสสปเถระ 
  • 4. กิมิลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกิมิลเถระ 
  • 5. วัชชีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวัชชีบุตรเถระ 
  • 6. อุตตรเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุตตรเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน