พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 29

เล่ม 8 ส่วน 29

 • อธกรณวูปสมวรรค หมวดว่าด้วยการระงับอธิกรณ์ 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง 
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ 
 • สงฆ์แตกกัน 
 • สังฆราชีและสังฆเภท 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • สังฆเภทกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ 
 • องค์ของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์มีโทษ 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 •  ทุติยสังฆเภทกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ หมวดที่ 2
 • องค์ของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่มีโทษ 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 •  อาวาสิกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในอาวาส 
 • องค์ของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส 
 • การชี้แจงพระวินัยไม่ชอบธรรม 
 • องค์ของภิกษุผู้แจกภัตร 
 • องค์ของภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะ เป็นต้น  
 • หัวข้อประจำวรรค 
 •  กฐินัตถารวรรค หมวดว่าด้วยการกรานกฐิน 
 • อานิสงส์กรานกฐิน 
 • โทษของการนอนลืมสติ 
 • อานิสงส์ของการนอนมีสติ 
 • บุคคลไม่ควรไหว้ 
 • บุคคลควรไหว้ 
 • ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อ่อนกว่า 
 • หัวข้อประจำวรรค 
 • หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน