พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 4

เล่ม 3 ส่วน 4

  • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยภิกษุณีมีความประพฤติเลวทราม 
  • เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา 
  • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการยุยงส่งเสริมให้ภิกษุณีประพฤติเลวทราม
  • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
  • บทสรุป 
  • นิสสัคคิยกัณฑ์
  • ปัตตวรรค หมวดว่าด้วยบาตร
  • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการสะสมบาตร
  • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
  • เรื่องไม่ยอมคืนบาตรให้เจ้าของเดิม

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน