พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 4

เล่ม 2 ส่วน 4

  • ราชสิกขาบท ว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวาย
  • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
  • รวมสิกขาบทที่มีในจีวรวรรค 
  • โกสิยวรรค หมวดว่าด้วยสันถัตใยไหม 
  • โกสิยสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัตใยไหม 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • สุทธกาฬกสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัตโดยการใช้ขนเจียมดำล้วน 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
  • เทวภาคสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัตโดยใช้ขนเจียมดำ 2 ส่วน 
  • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน