พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 13

เล่ม 8 ส่วน 13

 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • จำนวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ 
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบวิบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สังคหวาร วาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัติ 
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน 
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • อธิกรณวาร วาระว่าด้วยการจัดเป็นอธิกรณ์ 
 • ปาราชิกกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมถะในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม   
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน  
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบในปาราชิกกัณฑ์ 
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา 
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์
 • คำถาม-คำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา 
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
 • กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร   
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์  
 • จำนวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน