พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 9

เล่ม 5 ส่วน 9

  • อนาสาโทฬสกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะความสิ้นหวัง 12 กรณี
  • อาสาโทฬสกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะความสมหวัง 12 กรณี
  • กรณียโทฬสกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะมีธุระจำเป็น 12 กรณี
  • อปวิลายนนวกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะหวังได้ส่วนจีวร 9 กรณี
  • ผาสุวิหารปัญจกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะหวังอยู่ผาสุข 5 กรณี
  • ปลิโพธาปลิโพธกถา ว่าด้วยปลิโพธและอปลิโพธ
  • รวมเรื่องที่มีในกฐินขันธกะ 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน