พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 29

เล่ม 2 ส่วน 29

 • วิกาลคามปเวสนสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาล 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • ทรงอนุญาตให้เข้าหมู่บ้าน
 • เรื่องภิกษุถูกงูกัด
 • พระพุทธานุญาตพิเศษ
 • สูจิฆรสิกขาบท ว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูก เป็นต้น 
 • เรื่องภิกษุหลายรูป
 • มัญจปีฐสิกขาบท ว่าด้วยการทำเตียงลั่ง 
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
 • ตูโลนัทธสิกขาบท ว่าด้วยการทำเตียงั่งหุ้มนุ่น 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • นิสีทนสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้ารองนั่ง 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • เรื่องพระอุทายี
 • พระพุทธานุญาตพิเศษ
 • กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้าปิดผี 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท ว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝน 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน