พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 7

เล่ม 4 ส่วน 7

 • อุปสัมปาเทตัพพปัญจกะ ว่าด้วยองค์ 5 แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท 16 หมวด
 • เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ 5
 • อุปสัมปาเทตัพพฉักกะ ว่าด้วยองค์ 6 แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท 14 หมวด
 • เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ 6
 • อัญญติตถิยปุพพกถา ว่าด้วยภิกษุผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
 • ติตถิยปริวาส
 • วิธีให้ติตถิยปริวาส
 • ไตรสรณคมน์ ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
 • คำขอติตถิยปริวาสและกรรมวาจาให้ติตถิยปริวาส
 • ข้อปฏิบัติที่มิให้สงฆ์ยินดี
 • ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี
 • เรื่องอัญเดียรถีย์เปลือยไม่โกนผม
 • เรื่องชฏิลบูชาไฟ
 • เรื่องอัญเดียรถีย์ศากยะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน